Pedagogik

Trygghet

Trygghet är viktigt för barn. Genom att lokalerna är harmoniska och påminner mer om ett hem än en institution känner sig barnen trygga. Storleken på grupperna är små vilket gör att barnens lekmiljö är behaglig och lugn. De små grupperna resulterar i att barnen får en tät och fin kontakt med de välbekanta vuxna.

Dags-, vecko-, och årsrytmen genomsyrar verksamheten. Barnen lever i den atmosfären och är därmed trygga i sin vistelse på förskolan.

Leken

Leksakerna är enkla och i naturmaterial. Dels är det miljövänligt och dels får barnen en känsla för olika kvaliteer. Det går lätt att laga om något går sönder; trasiga träbilar kan limmas, skruvas ihop, slipas mm
Lekmaterialet är utformat så att det ger utrymme för fantasi och kreativitet, samt främjar barnens sociala rollekar.
I den fria leken utvecklar barnen grundläggande egenskaper och kunskaper för att stärka sin självuppfattning och sociala förmåga.

Det som barnet upplever och lär sig i sin vardag prövas och övas i leken och blir på så sätt kunskap för barnet.
Ex. på färdigheter och kunskaper som barnen övar och utvecklar i leken är : motorik, kroppsuppfattning, socialt samspel, språklig förmåga, kreativt tänkande, uppfinningsförmåga, och grundläggande matematisk förmåga.

Årstiderna

Verksamheten vilar på årstiderna och dess växlingar. Vi följer årstiderna i sagorna, sångerna och det praktiska arbetet.
Årstidsfesterna är höjdpunkter som förbereds av barnen och pedagogerna tillsammans. Ex. Skördefest i september, lyktfest i november, blomfest i maj.
Varje vecka görs en skogsutflykt. Platsen är alltid detsamma så att barnen får en fin kontakt och upplever skiftningarna i naturen. Utflykten är väldigt uppskattad av barnen.

Läroplan

Lpfö98 Läroplan för förskolan

Enn väg till frihet (002)

En väg till frihet

Förskola Pedagogik